ติดต่อเรา

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ที่ตั้ง
    อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
  • โทรศัพท์ 0-4274-3738
  • โทรสาร 0-4297-0032

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032