ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปณิธาน

สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่นในระดับสูงและสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของท้องถิ่น

3. ให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032