ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาที่เปิดการสอนในขณะนั้นคือ การบริหารการศึกษา ผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนสถานที่เรียน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ออกบังคับใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก็เริ่มสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาขึ้นมา และเป็นหนึ่งในหลายสถาบันราชภัฏแรกๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจาก กพ. เมื่อ พ.ศ.2541

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541

     ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศูนย์ธาตุพนม และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชิวาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

     ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

     ปีการศึกษา 2553 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

     ปีการศึกษา 2554 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

     ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และสาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

     ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา และสาขาวิชาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3222

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032