ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

 ระเบียบการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด)
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4


วัน เลาทำการ

      เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ในกรณีล่วงเวลา จะต้องทำหนังสือขออนุญาตจากผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

1. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยืมออกไม่ได้ แต่สามารถยืมถ่ายสำเนาได้โดยยึดบัตรนักศึกษา)
4. นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น (ยืมออกไม่ได้ แต่สามารถยืมถ่ายสำเนาได้โดยยึดบัตรประจำตัวประชาชน)

ระเบียบของห้องสมุด

1. ระเบียบการยืม - คืน

1.1 การยืมหนังสือต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.2 อาจารย์สามารถยืมหนังสือทั่วไป ได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม และหนังสือวิทยานิพนธ์ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม
1.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ยิมหนังสือทั่วไปและหนังสือวิทยานิพนธ์ได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม

2. วัน เวลา กำหนดส่ง

2.1 อาจารย์ยืมได้ 15 วัน ต่อ 10 เล่ม
2.2 นักศึกษายืมได้ 7 วัน ต่อ 5 เล่ม
2.3 ถ้าเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาท/เล่ม

3. ขั้นตอนการยืม - คืนหนังสือ

3.1 ถ้าท่านต้องการยืม - คืนหนังสือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
3.2 กรอกแบบฟอร์มการยืม - คืนหนังสือ
3.3 เจ้าหน้าที่จะทำการยืม - คืน ให้ท่านเอง

 4. ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

4.1 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.2 ห้ามพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
4.3 ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
4.4 ห้ามนำอาหารทุกประเภทเข้ามารับประทานที่ห้องสมุด
4.5 ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่

   <<- บริการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


วันที่ : 28 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2541

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032