คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย
 

 

อ.ภคพล คติวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
หัวหน้าสำนักงาน

 

อ.ลลินี ทับทิมทอง
เจ้าหน้าพัสดุ

 

ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ  

 

อ.วิชชุดา ภาโสม
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 อ.ญาตาวี ไชยมาตย์
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

 
     
     

 


วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3537

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032