คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง


 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 2. รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 4. คณบดีคณะครุศาสตร์

 5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

11. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

12. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

13. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎียัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

14. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

15. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

16. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

17. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

18. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

19. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

20. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

21. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

22. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

23. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

24. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
       และเทคโนโลยี

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ

26. ดร.พิษณุ ตุลสุข

27. ดร.มาลี ศรีพรหม

28. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

29. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

30. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย

31. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


ระธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3108

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032