ขั้นตอนการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 เอกสารขั้นตอนการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปรับปรุง 13/09/2556)


วันที่ : 31 ส.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2781

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032