แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553 -2556


วันที่ : 7 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 950

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032