ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์

ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์


 

สาขาวิชา ชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ วัน/เวลา/สถานที่ คณะกรรมการสอบ
ฟิกส์ (ปริญญาโท) นายสันติ ผิวผ่อง สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของ PbTe เจือปนด้วย Bi

วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9223

ประธานกรรมการสอบ 
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชอมขุนทด 
ประธานที่ปรึกษาฯ และกรรมการสอบ
- ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
กรรมการที่ปรึกษาฯ และกรรมการสอบ
- ผศ.ดร.สำเร็จ คันที
กรรมการสอบ
- ผศ.ดร.กิตติชัย โสพนนา

ฟิกส์ (ปริญญาโท)  นายวัสยษฎิ์ อนันต์ปรีชา สมบัติของ CaFe2O4 เจือปนด้วยผงนาโน ZnO  วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9223  ประธานกรรมการสอบ 
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชอมขุนทด 
ประธานที่ปรึกษาฯ และกรรมการสอบ
- ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
กรรมการที่ปรึกษาฯ และกรรมการสอบ
- ผศ.ดร.สำเร็จ คันที
กรรมการสอบ
- ผศ.ดร.กิตติชัย โสพนนา

 

 


วันที่ : 28 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1162

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032