ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมการรายงานและแผนการจัดการความรู้ ]
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้
: 74
: 55
: 56
: 56
: 52
: 45
: 51
: 63

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032