ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ]
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
: 46
: 47
: 47
: 46
: 39
: 49
: 49
: 54
: 48
: 53
: 54
: 40
: 39
: 42
: 54
: 45
: 38
: 45
: 48
: 43
: 47
: 47
: 41
: 44
: 50
: 56

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032