ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ]
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา
: 39
: 37
: 36
: 36
: 33
: 37
: 36
: 39
: 44
: 39
: 38
: 36
: 32
: 34
: 37
: 37
: 33
: 35
: 34
: 36
: 37
: 33
: 32
: 34
: 36
: 38

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032