ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

หลักสูตร วุฒิ สาขาวิชา จำนวนที่รับ หมายเหตุ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

- ภาคพิเศษ
เรียนเฉพาะ
วันเสาร์-วันอาทิตย์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 - 26 คน
รวม - 26 คน

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่วันที่ : 13 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 628

 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทรศัพท์ 0-4274-3738 โทรสาร 0-4297-0032